Anar al contingut

Coalició Compromís

Oficina Parlamentària

Volem Saber

Oficina de transparència i alliberament de dades


Proposta de Proposa una idea Llei de transparència i govern obert

Disposicions adicionals Afegir disposició

Primera. Comissió d'Implantació del Govern Obert Afegir punt

Per a implementar els aspectes tècnics, telemàtics i electrònics que requereixen la posada en funcionament d'aquesta llei i per avaluar el seu grau de compliment, en el termini màxim de dos mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei es constituirà la Comissió d'Implementació del Govern Obert, integrada per representants de la Generalitat Valenciana, les Diputacions Provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Aquesta Comissió serà l'encarregada de coordinar les actuacions que donen compliment als objectius establerts per aquesta llei, així com d'avaluar el seu grau d'execució i implementació, publicant per a això un informe de caràcter anual on es recullen.

Segona. Mesures sobre publicitat activa Afegir punt

Els subjectes afectats per l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han de fer pública la informació a què es refereix el títol II en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Tercera. Sobre la reforma de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana

En el termini d'un any, el Consell presentarà a les Corts un projecte de Llei de reforma de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana a fi d'incorporar a l'activitat de les entitats locals valencianes els principis i previsions contingudes en aquesta Llei sobre la transparència, la participació i col·laboració ciutadana i el dret dels ciutadans i ciutadanes d'accés a la informació pública, amb les especialitats que procedisquen.

Disposició transitòria Afegir disposició

Única. - Règim transitori Afegir punt

Els tràmits d’informació i participació que recull la present llei no seran d’aplicació a aquelles disposicions de caràcter general, plans governamentals i actuacions significatives la tramitació dels quals s'haja iniciat abans de l'entrada en vigor d'aquesta.

Disposició derogatòria Afegir disposició

Única. Derogació normativa Afegir punt

Queden derogades totes les normes de rang legal idèntic o inferior que s'oposen o contradiguen el que es disposa en aquesta Llei.

Disposicions finals Afegir disposició

Primera. Modificació de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges Afegir punt

1. S'afegeix un apartat 4 a l'article 12 de Llei 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges amb la redacció següent:

«4. El Síndic, d'acord amb el que estableix la normativa sobre transparència i govern obert, serà l'encarregat de resoldre les queixes per l'incompliment de les obligacions de les administracions assenyalades en aquesta normativa. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és d'un mes, transcorregut el qual, la reclamació s'entendrà estimada. Les resolucions del Síndic en aquest àmbit seran d'obligat compliment per a les administracions.»

2. S'afegeix un apartat 4 a l'article 31 de Llei 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges amb la redacció següent:

«4. A banda de l'informe anual general a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article i dels informes excepcionals que preveu l'apartat 2, el Síndic presentarà davant Les Corts un informe sobre el grau d'implantació de la normativa relativa a la transparència i el govern obert en l'àmbit de les administracions valencianes així com la situació general de les queixes presentades i resoltes en aquest àmbit.»

Segona. Desenvolupament reglamentari Afegir punt

S'autoritza el Consell perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte les disposicions reglamentàries necessàries per al desplegament i aplicació d'aquesta Llei

Tercera. Entrada en vigor Afegir punt

Aquesta Llei entra en vigor als vint dies de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que cregues convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que penses que siga interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. DISPOSICIONS GENERALS
 2. LA TRANSPARÈNCIA I LLIURE ACCÉS EN EL SECTOR I ACTIVITATS PÚBLIQUES
 3. DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
 4. LA PARTICIACIÓ I LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA
 5. GARANTIES ADMINISTRATIVES, JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS
 6. PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
 7. DISPOCICIONS ADICIONALS / TRANSITÒRIES / DEORGATÒRIES /
  FINALS