Anar al contingut

Coalició Compromís

Oficina Parlamentària

Volem Saber

Oficina de transparència i alliberament de dades


Proposta de Proposa una idea Llei de transparència i govern obert

TÍTOL VI. PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES Afegir article

Article 49. Obligació de planificar i informar sobre l'acció de govern Afegir punt

1. El Consell, per tal de projectar en el temps l'acció de govern, ha d'aprovar en els primers huit mesos de cada legislatura un Pla de Govern amb contingut obert, en el qual s'identificaran els objectius estratègics perseguits, les activitats i mitjans necessaris per assolir-los, una estimació temporal per a la seua consecució, la identificació dels òrgans responsables de la seua execució, així com els indicadors que permetran el seu seguiment i avaluació. Dins de les activitats s'han d'identificar els projectes de llei, els plans governamentals i les actuacions significatives que formaran part d'aquest Pla de Govern.

2. Una vegada aprovat el Pla de Govern es procedirà a la seua difusió, mitjançant la seua remissió a Les Corts per al seu coneixement, així com de la publicació, tant en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, com en tots aquells suports utilitzats per l'Administració i, en particular, al Portal de Transparència i Participació Ciutadana, dins dels primers vint dies posteriors a la seua aprovació, objectiu per al qual es realitzaran versions públiques d'aquesta informació.

3. Així mateix, el Consell aprovarà, semestralment en el cas dels projectes de llei i, anualment en el cas dels plans governamentals i de les actuacions significatives, un document de seguiment en qual s'especificarà el grau d'avanç de cadascun d'ells i les modificacions que sobre el planificat es vulguen introduir, com ara incorporacions, baixes i reprogramacions temporals. S'informarà sobre aquests documents en els mateixos termes i condicions establerts en l'apartat anterior.

Article 50. Objecte de l'avaluació Afegir punt

1. La Generalitat ha d'avaluar:

a) Obligatòriament, els plans governamentals i les actuacions significatives que s'identifiquen en el Pla de Govern que s'aprove per a cada legislatura. Amb aquesta finalitat, cada pla governamental i cada Actuació Significativa haurà de preveure una manera de seguiment i avaluació que contemple com a mínim la realització d'una avaluació ex post que permeta conéixer l'abast i impacte de l'actuació duta a terme.

b) Respecte a la resta de l'activitat administrativa el Consell determinarà anualment una relació d'intervencions públiques que han de ser avaluades. Així mateix decidirà per a cadascuna d'elles el moment en què ha de fer: ex ante, intermèdia o ex post.

c) La Generalitat adoptarà mesures que fomenten entre la seua organització l'avaluació de la resta de polítiques públiques, fet per al qual informarà i formarà al personal al seu servei, i desenvoluparà eines tècniques que faciliten la seua implementació.

2. Voluntàriament, els subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la llei poden acordar l'avaluació de les polítiques públiques que hagen dissenyat, executat o que s'executen en l'àmbit de les respectives competències o funcions.

3. La Generalitat amb el propòsit d'implantar i consolidar l'avaluació de polítiques públiques promourà per a la conscienciació del personal al seu servei totes aquelles accions que considere necessàries per a la seua plena efectivitat.

Article 51. Contingut de l'avaluació ex post sobre impacte i eficiència Afegir punt

El contingut mínim a examinar en un procés avaluador ex post ha de contemplar el següent:

a) Necessitats detectades i que es pretenien resoldre.

b) Mesures adoptades per a la satisfacció d'aquestes necessitats.

c) Objectius que la intervenció pública pretenia aconseguir.

d) Resultats obtinguts.

e) Relació entre els quatre elements anteriors.

f) Efectes produïts.

g) Impactes generats i sectors sobre els que s'han produït, amb consideració especial a l'impacte de gènere causat.

h) Recursos humans i econòmics emprats i mitjans utilitzats.

i) Grau d'eficiència i eficàcia en el desenvolupament de l'actuació.

j) Procediments elegits per actuar i raons de la seua elecció.

k) Grau de col·laboració interinstitucional en el disseny i implementació de l'actuació.

l) Grau de participació ciutadana en el disseny i implementació de l'actuació.

m) Opinió i valoració que ha merescut per a la ciutadania l'actuació.

n) Compliment de la legalitat i del dret que assisteix a la ciutadania.

Article 52. Publicitat de l'avaluació Afegir punt

En aplicació de l' principi de publicitat activa i pel que fa a les avaluacions a realitzar en virtut del que estableix l'article 50.1.a) d'aquesta Llei, la Generalitat posarà en coneixement de la ciutadania de manera accessible tant el procés d'avaluació com els resultats que s'obtinguen d'aquest, amb les limitacions previstes en la legislació vigent.

En cada procés d'avaluació de polítiques públiques s'obrirà un període d'escolta a la ciutadania que en tot cas haurà de formar part del contingut del document d'avaluació. S'ha de motivar, si s'escau, l'omissió d'aquest tràmit.

L'Acord del Consell que determine anualment la relació d'intervencions públiques que han de ser avaluades identificarà a més aquelles que hagen de ser publicades.

Article 53. Registre d'avaluació de polítiques públiques Afegir punt

1. Es crea el Registre d'avaluació de polítiques públiques de la Generalitat, de caràcter públic i gratuït, al qual s'incorporaran totes les avaluacions concloses en aplicació del que disposa aquesta Llei.

2. L'estructura i el règim de funcionament del Registre s'han de determinar reglamentàriament.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que cregues convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que penses que siga interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. DISPOSICIONS GENERALS
 2. LA TRANSPARÈNCIA I LLIURE ACCÉS EN EL SECTOR I ACTIVITATS PÚBLIQUES
 3. DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
 4. LA PARTICIACIÓ I LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA
 5. GARANTIES ADMINISTRATIVES, JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS
 6. PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
 7. DISPOCICIONS ADICIONALS / TRANSITÒRIES / DEORGATÒRIES /
  FINALS