Anar al contingut

Coalició Compromís

Oficina Parlamentària

Volem Saber

Oficina de transparència i alliberament de dades


Proposta de Proposa una idea Llei de transparència i govern obert

TÍTOL V. GARANTIES ADMINISTRATIVES, JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS Afegir article

Article 47. Recursos Afegir punt

1. Qui considere que un acte o, si s'escau, una omissió imputable a la Generalitat ha vulnerat els drets que li reconeix aquesta Llei en matèria d'informació, participació i col·laboració públiques, podrà interposar els recursos administratius regulats en la normativa bàsica sobre procediment administratiu comú i, si s'escau, el recurs contenciós administratiu previst en la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. Els recursos d'alçada interposats les resol el o la titular de la conselleria que tinga les competències en matèria de Presidència.

Article 48. Queixa davant el Síndic de Greuges Afegir punt

1. Sense perjudici dels recursos administratius que puguen interposar contra les resolucions, expresses o presumptes, dels òrgans de la Generalitat, que impedisquen o limiten, totalment o parcialment, l'exercici pels ciutadans i ciutadanes del dret que es reconeix en el títol III d'aquesta Llei per l'accés a la informació pública, el sol·licitant de la informació pública podrà dirigir una queixa al Síndic de Greuges sempre que s'haja impedit o limitat el seu dret d'accés a aquesta informació, de conformitat amb que disposa la Llei 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges.

2. La intervenció del Síndic de Greuges no suspendrà el transcurs dels terminis per a la interposició dels recursos administratius o contenciosos administratius procedents.

3. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és d'un mes, transcorregut el qual, la reclamació s'entendrà estimada.

4. Les resolucions del Síndic de Greuges es publicaran, per mitjans electrònics i en els termes en què s'establisca reglamentàriament, una vegada hagen notificat als interessats.

5. El Síndic de Greuges presentarà un informe específic de caràcter anual davant les Corts, que done compte del compliment d'aquesta llei i de les queixes rebudes.

6. Les resolucions del Síndic pel que fa a l'aplicació de aquesta llei tindran caràcter obligatori en quant al seu compliment.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que cregues convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que penses que siga interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. DISPOSICIONS GENERALS
 2. LA TRANSPARÈNCIA I LLIURE ACCÉS EN EL SECTOR I ACTIVITATS PÚBLIQUES
 3. DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
 4. LA PARTICIACIÓ I LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA
 5. GARANTIES ADMINISTRATIVES, JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS
 6. PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
 7. DISPOCICIONS ADICIONALS / TRANSITÒRIES / DEORGATÒRIES /
  FINALS