Anar al contingut

Coalició Compromís

Oficina Parlamentària

Volem Saber

Oficina de transparència i alliberament de dades


Proposta de Proposa una idea Llei de transparència i govern obert

TÍTOL IV. LA PARTICIPACIÓ I LA COL·LABORACIÓ CIUTADANES

Capítol I Condicions bàsiques Afegir article

Article 35. Impuls i foment de la participació i col·laboració ciutadanes Afegir punt

1. La Generalitat impulsarà la participació i col·laboració dels ciutadans i ciutadanes, ja siga a títol individual i en nom, ja siga en representació i en el nom de les organitzacions legalment constituïdes en les que s'agrupen o que els representen, a través d'instruments o mecanismes adequats que garantisquen la interrelació mútua.

2. La Generalitat promourà igualment la participació i col·laboració de les universitats, col·legis professionals, consells assessors i de totes les entitats i organismes que considere adequats atenent a les diferents actuacions promogudes en l'exercici de les seues competències.

3. La Generalitat fomentarà la participació i col·laboració ciutadanes, tant en l'àmbit intern com en l'extern, promovent campanyes de difusió dels diferents instruments de participació i col·laboració, i articulant plans de formació en la utilització dels mateixos.

Article 36. Garanties per a la participació de la ciutadania en l'elaboració de determinats plans i programes de caràcter general Afegir punt

1. Per promoure una participació real i efectiva de la ciutadania en l'elaboració, modificació i revisió de determinats plans i programes de caràcter general, la Generalitat, en establir o tramitar els procediments que siguen aplicables, vetlarà per tal de fer efectius els drets reconeguts en l'article 5 d'aquesta llei i, a més, garantir que:

a) S'informe als ciutadans i ciutadanes, mitjançant avisos públics o altres mitjans apropiats , com els canals de comunicació institucional i els mitjans electrònics, sobre qualssevol propostes de plans i programes de caràcter general, o, si escau, de la seua modificació o de la seua revisió.

b) La informació pertinent sobre aquestes propostes siga intel·ligible i que incloga la relativa al dret a la participació en els concrets processos decisoris i a conéixer l'Administració pública competent a la qual es poden presentar comentaris o formular al·legacions.

c) Els ciutadans i ciutadanes tinguen dret a expressar observacions i opinions en un període obert d'exposició pública, que mai serà inferior a un mes, anunciat a través dels diferents canals de comunicació institucional, abans que s'adopten decisions sobre el pla i programa de caràcter general.

d) En adoptar aquestes decisions, siguen degudament tinguts en compte els resultats de la participació i col·laboració ciutadanes.

e) Una vegada examinades les observacions i opinions expressades pels ciutadans i ciutadanes, s'informe de les decisions adoptades i dels motius i consideracions en què es basen les decisions, incloent la informació relativa al procés de participació pública.

f) Es notifique personalment una resposta motivada a l'autor de les observacions i opinions.

2. El que preveu aquest article no substitueix en cap cas ni perjudica qualsevol altra disposició que amplie els drets de participació i col·laboració ciutadanes reconeguts en aquesta Llei.

3. Queden exclosos en tot cas de l'àmbit d'aplicació d'aquest article:

a) Aquells en què se n'acorde la tramitació o aprovació per raons d'urgència.

b) Els que tinguen exclusivament un caràcter organitzatiu, procedimental o anàleg.

c) Els plans i programes de caràcter general que tinguen com a únic objectiu la seguretat pública, la protecció civil en casos d'emergència o el salvament de la vida humana.

d) Els plans i programes de caràcter general que es regisquen per una normativa específica d'elaboració i aprovació en què ja hi haja actes o tràmits d'audiència o informació pública.

Capítol II Instruments de participació i col·laboració ciutadanes Afegir article

Article 37. Concepte i classes Afegir punt

1. Els instruments de participació i col·laboració ciutadanes són els mecanismes utilitzats per la Generalitat per fer efectiva la participació i la col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes, sense discriminació, en els assumptes públics. A aquests efectes, es fomentarà activament la implicació d'aquells sectors socials en què s'haja constatat una major dificultat amb vista a la seua participació i col·laboració en els assumptes públics.

2. La participació i la col·laboració ciutadanes es podran fer efectives mitjançant qualsevol mecanisme que servisca per afavorir la implicació de la ciutadania en els assumptes públics i, especialment, mitjançant l'ús de les noves tecnologies. A aquest efecte, la Generalitat:

a) Promourà la conversa telemàtica bidireccional amb els ciutadans i ciutadanes i participarà en les xarxes socials i altres instruments de comunicació social a Internet, com ara fòrums, blocs, plataformes de vídeo, comunitats, o altres recursos web , que resulten idonis.

b) Ha de facilitar a la ciutadania l'accés a les eines, coneixements i recursos tecnològics necessaris per a l'adequada utilització de la comunicació telemàtica, amb els necessaris nivells de seguretat i accessibilitat.

c) Escoltarà amb atenció, tant pels canals telemàtics com telefònics, les opinions dels ciutadans i ciutadanes, respondrà a les seues peticions amb celeritat i eficàcia i tindrà en compte les seues opinions en la presa de decisions. A aquests efectes, es podran promoure sobre determinades activitats públiques, quan així es considere oportú, la realització d'enquestes en línia mitjançant sistemes que puguen garantir la fiabilitat dels resultats que puguen obtindre.

d) Promourà la comunicació i la interactuació amb la ciutadania a través de dispositius de telecomunicacions mòbils, impulsant la seua utilització en les seues relacions amb l'Administració, adaptant al suport mòbil la tecnologia actualment utilitzada i fomentant l'extensió de la seua cobertura.

3. La Generalitat fomentarà la canalització dels diferents instruments participatius fonamentalment a través del Portal de Transparència i Participació Ciutadana, la creació del qual promou en aquesta llei, sense perjudici de promoure i donar entrada a altres vies que, en determinats àmbits, afavorisquen la interrelació mútua entre l'Administració i la ciutadania.

Capítol III Drets específics de participació Afegir article

Article 38. Drets de participació i col·laboració en la definició de les polítiques públiques Afegir punt

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a participar i a col·laborar en l'elaboració de les polítiques públiques.

2. A aquests efectes, la Generalitat establirà els mitjans necessaris per a què els ciutadans i ciutadanes puguen col·laborar en el disseny i elaboració de programes anuals i plurianuals, en què es definiran els objectius concrets a assolir, les activitats i mitjans necessaris per executar-los, el temps estimat per a aconseguir i les persones o els òrgans responsables de la seua execució.

Article 39. Dret de participació en l'elaboració de disposicions de caràcter general Afegir punt

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a participar en l'elaboració de disposicions de caràcter general mitjançant la remissió de suggeriments. Aquesta participació no atribueix, per si sola, la condició de persona interessada en el procediment.

2. A aquests efectes, cada conselleria publicarà una relació dels procediments d'elaboració de disposicions de caràcter general que estiguen en curs, indicant el seu objecte i estat de tramitació.

3. Els ciutadans i ciutadanes podran remetre els suggeriments en qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència o d'informació pública, o, si s'escau, a l'informe final de la sotsecretaria o sotsecretaries competents.

4. Els suggeriments o recomanacions rebudes seran tingudes en compte per l'òrgan encarregat de la redacció del text del projecte, que podrà assumir-les o rebutjar-les, constant la seua actuació en un informe final que es publicarà al Portal de Transparència i Participació Ciutadana.

5. Aquesta forma de participació no substituirà els tràmits de audiència o d'informació pública en els supòsits en què siguen preceptius d'acord amb la normativa vigent.

Article 40. Dret a proposar iniciatives reglamentàries Afegir punt

1. Els ciutadans i ciutadanes amb residència legal a la Comunitat Valenciana, individualment i en nom, tindran dret a presentar a la Generalitat, en les matèries de la competència d'aquesta, propostes de tramitació d'iniciatives de caràcter reglamentari sobre matèries que afecten els seus drets i interessos legítims.

2. Les propostes no podran recaure sobre disposicions de desenvolupament de les matèries excloses per la legislació autonòmica reguladora de la iniciativa legislativa popular.

3. Les propostes han de contindre necessàriament, per a ser valorades i analitzades, el text proposat, acompanyat d'una memòria justificativa amb explicació detallada de les raons que aconsellen la tramitació i aprovació de la iniciativa, i han d'estar recolzades per les signatures de 2.000 persones.

4. L'òrgan que tinga atribuïdes les funcions sobre la matèria objecte de la iniciativa, tenint en compte que el compliment dels requisits de presentació exigits, emetrà en el termini de tres mesos un informe que, prèvia valoració dels interessos afectats i de l'oportunitat que per a l'interés públic representa la regulació proposada, proposarà a l'òrgan competent l'inici o no de la seua tramitació com a projecte de disposició reglamentària, tramitació que, en cas que s'acorde, s'ajustarà al que preveu la legislació vigent.

5. La resolució emesa per l'òrgan competent sobre la iniciativa es comunicarà als proponents. Els proponents podran interposar els recursos procedents, de conformitat amb l'article 48 de la Llei, quan consideren que s'ha conculcat el seu dret de proposta o les garanties recollides en aquesta Llei per fer-lo efectiu, però no podran impugnar, per la seua naturalesa, una vegada seguit el procediment previst en aquesta Llei, la decisió d'iniciar o no la tramitació de la iniciativa reglamentària proposta.

Article 41. Dret a formular propostes d'actuació o suggeriments Afegir punt

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a formular propostes d'actuació, millores o suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis recollits en el catàleg general dels serveis que presta la Generalitat.

2. La Generalitat habilitarà fórmules per fer efectiu aquest dret a través del propi Catàleg i promourà el reconeixement públic d'aquelles iniciatives que hagen possibilitat una millora dels serveis prestats.

Capítol IV Mesures de foment de la innovació i presència 2.0 de l'administració Afegir article

Article 42. Xarxa Valenciana d'Innovació Administrativa Afegir punt

La Generalitat posarà en marxa una eina de treball oberta a tots els membres de l'administració pública valenciana per a la posada en comú d'idees i propostes per a la millora i innovació en els serveis que presta l'administració i per a què aquestos es realitzen d'una forma més eficaç.

Article 43. Guia d'ús de xarxes socials Afegir punt

1. La Generalitat publicarà i mantindrà actualitzada una guia d'ús de les xarxes socials per unificar els criteris seguits pels diferents perfils de la Generalitat en aquestes.

2. Aquesta guia d'especificar el procediment per inserir contingut, els criteris per tractar amb les queixes i suggeriments rebuts per altres usuaris, i la garantia a allò que disposa la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià, pel que fa a la llengua de comunicació de les administracions.

Article 44. Índex de presència en xarxes socials Afegir punt

1. En la seu electrònica de la Generalitat, hi ha d'haver un accés a un apartat on es publique una relació dels diferents perfils de la Generalitat en les diferents xarxes socials.

2. La inscripció dels diferents perfils en aquest índex serà obligatori per a tindre la consideració de "perfils oficials".

Capítol V Mesures de foment del debat públic Afegir article

Article 45. Debat públic Afegir punt

1. Els mitjans públics de radiotelevisió celebraran amb un caràcter mínim mensual debats plurals amb la participació de ciutadans i ciutadanes triats de forma aleatòria i dels representants de les diferents forces socials i polítiques valencianes.

Article 46. Debats electorals Afegir punt

1. En el marc de la legislació electoral valenciana, dins del període de campanya electoral per les eleccions autonòmiques i municipals es promouran debats, amb caràcter obligatori, a través dels mitjans públics de radiotelevisió, on intervinguen els caps de llista de les diferents candidatures, i també on els ciutadans, tant en forma presencial com virtual, puguen formular preguntes als candidats per a la seua contestació.

2. Aquests debats públics tindran caràcter obligatori per a les eleccions autonòmiques i per a les eleccions municipals d'aquells municipis que superen els 20.000 habitants.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que cregues convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que penses que siga interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. DISPOSICIONS GENERALS
 2. LA TRANSPARÈNCIA I LLIURE ACCÉS EN EL SECTOR I ACTIVITATS PÚBLIQUES
 3. DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
 4. LA PARTICIACIÓ I LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA
 5. GARANTIES ADMINISTRATIVES, JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS
 6. PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
 7. DISPOCICIONS ADICIONALS / TRANSITÒRIES / DEORGATÒRIES /
  FINALS