Anar al contingut

Coalició Compromís

Oficina Parlamentària

Volem Saber

Oficina de transparència i alliberament de dades


Proposta de Proposa una idea Llei de transparència i govern obert

TÍTOL III. DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Capítol I Normes generals Afegir article

Article 24. El dret d'accés a la informació pública. Afegir punt

1. Qualsevol ciutadà o ciutadana, ja siga a títol individual i en nom, ja siga en representació i en el nom de les organitzacions legalment constituïdes en què s'agrupen o que els representen, té dret a accedir, mitjançant sol·licitud prèvia, a la informació pública, sense més limitacions que les previstes en aquesta llei.

2. Per l'exercici d'aquest dret no caldrà motivar la sol·licitud ni invocar aquesta llei.

Article 25.Limitacions del dret d'accés a la informació pública. Afegir punt

1. El dret d'accés a la informació pública només podrà ser limitat o denegat quan de la divulgació de la informació puga resultar un perjudici per a:

a) La protecció de dades personals en els termes establerts en la normativa vigent.

b) La seguretat pública.

c) La prevenció, investigació i sanció d'infraccions administratives o disciplinàries.

d) La confidencialitat de les dades de caràcter comercial i industrial.

e) La garantia de confidencialitat o el secret requerit en els processos de presa de decisió.

f) Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.

g) La vida privada i els interessos particulars legítims.

h) Tota aquella informació protegida per normes amb rang de llei.

2. L'aparició de circumstàncies que exceptuen l'exercici del dret d'accés no han de suposar forçosament la seua denegació. La Generalitat ha de ponderar els drets en col·lisió en funció de l'interés públic en la difusió de la informació, que ha de tindre prioritat.

3. Les limitacions a què fa referència l'apartat 1 no podran ser al·legades per la Generalitat per impedir l'accés del ciutadà o ciutadana als documents i informacions que el puguen afectar d'una manera personal, particular i directa, i, en concret, si aquesta afecció es refereix als seus drets i interessos legítims.

4. Les limitacions al dret d'accés només seran d'aplicació durant el període de temps determinat per les lleis o mentre es mantinga la raó que les justifique.

5. Les limitacions que preveu aquest article es podran aplicar, igualment, en relació amb les obligacions de difusió previstes en el títol II d'aquesta Llei.

Article 26.Protecció de dades personals. Afegir punt

1. Per a la resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública que continga dades personals del sol·licitant, s'aplicarà el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals.

2. Les sol·licituds d'accés a informació pública que continguen dades íntimes o que afecten la vida privada de tercers es denegaran, llevat que hi haja consentiment exprés i per escrit de l'afectat que s'acompanye a la sol·licitud, o una llei ho autoritze.

A aquests efectes, es consideren, en tot cas , íntims les dades referides a la ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i sexualitat.

3. Les sol·licituds d'accés a una informació que continga dades personals de tercers que no tinguen la consideració d'íntims ni afecten la vida privada, s'estimaran quan es tracte d'informació directament vinculada amb l'organització, funcionament i activitat pública de l'òrgan o entitat al qual se sol·licite. No obstant això, es denegarà l'accés quan es considere que concorren circumstàncies especials en el cas concret que fan prevaldre la protecció de les dades personals sobre l'interés públic en la divulgació de la informació.

4. Prevaldrà la protecció de les dades personals sobre el dret d'accés a la informació pública en els casos en què l'òrgan competent per resoldre considere que hi ha un conflicte de drets en el que s'ha de preservar el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

Article 27. Accés parcial. Afegir punt

1. En el cas que la informació sol·licitada estiga afectada per alguna de les limitacions indicades en els articles 25 i 26 precedents, sempre que siga possible es concedirà l'accés parcial, ometent la informació afectada per la limitació, llevat que en resulte una informació distorsionada, equívoca o sense sentit.

2. En el cas d'informació que continga dades personals de tercers, es concedirà l'accés quan es garantisca de manera efectiva el caràcter anònim de la informació, sense detriment del principi de transparència que informa aquesta Llei.

3. Quan es concedisca l'accés parcial, s'ha de garantir la reserva de la informació afectada per les limitacions i l'advertència i constància d'aquesta reserva.

Capítol II Procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pública Afegir article

Article 28. Sol·licitud d'informació pública. Afegir punt

1. Les sol·licituds d'informació pública hauran d’adreçar-se a la unitat orgànica o entitat en el poder de les quals es trobe la informació i es tramitaran d'acord amb el que disposa aquest article. En l'àmbit de la Generalitat s'atribueix la competència per resoldre les sol·licituds d'informació als superiors jeràrquics de les unitats en poder de les quals es trobe la mateixa, sempre que tinguen atribuïdes competències resolutòries de conformitat amb les diferents normes reguladores de les estructures orgàniques.

2 . La Generalitat podrà reservar-se la facultat de resoldre les sol·licituds d'informació pública que reben les societats i fundacions públiques, entitats de dret públic que hi estiguen vinculades i les persones que exercisquen funcions públiques o potestats administratives o presten serveis públics sota la seua autoritat. En aquest cas, especificarà els òrgans de cada departament competents per resoldre aquestes sol·licituds.

3. La sol·licitud es pot fer per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, que permeta la constància de:

a) La identitat del sol·licitant, sense que siga requisit l'acreditació mitjançant certificació electrònica en cas que la tramitació siga per vies telemàtiques, llevat que la sol·licitud es produïsca en virtut del que disposa l'article 25.3

b) La indicació precisa de la informació que se sol·licita, sense que siga requisit indispensable identificar un document o expedient concret.

c) Si s'escau, la forma o format preferit d'accés a la informació sol·licitada.

d) Una adreça de contacte vàlida a la qual puguen adreçar les comunicacions a propòsit de la sol·licitud.

4. El sol·licitant podrà exposar, si així ho desitja, les raons que justifiquen la petició de la informació. No obstant això, no es pot exigir aquesta motivació en cap cas, ni la seua absència pot ser utilitzada com a excusa per l'òrgan competent per denegar o no resoldre la sol·licitud.

Article 29. Sol·licituds imprecises. Afegir punt

1. Si la sol·licitud d'informació pública estiguera formulada de manera imprecisa, es demanarà al sol·licitant que la concrete, donant-li per a això un termini de deu dies hàbils, amb suspensió del termini màxim per resoldre, i podent tindre’l per desistit en cas contrari. A aquest efecte, se li prestarà assistència per concretar-ne la petició d'informació amb la màxima celeritat possible.

2. La declaració de tindre al sol·licitant per desistit, i l'arxiu de la sol·licitud, es farà mitjançant resolució, que s'haurà de notificar a efectes que puga, si s'escau, presentar una nova sol·licitud concretant la seua petició o la informació demandada.

Article 30. Causes d'inadmissió de les sol·licituds. Afegir punt

S'acordarà motivadament la inadmissió a tràmit de les sol·licituds quan:

a) Es referisquen a informació exclosa del dret d'accés. En concret, quedaran excloses, entre altres possibles, les consultes jurídiques o les peticions d'informes o dictàmens.

b) Es referisquen a informació que no estiga en poder de l'entitat a la qual es dirigisquen. En aquest cas, si es coneix l'entitat subjecta a l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei que tinga la informació, se li remetrà la sol·licitud, i aquesta estarà obligada a tramitar-la, donant-se compte d'aquesta remissió al sol·licitant. Quan no siga possible remetre la sol·licitud al responsable de la informació, per pertànyer a l'Administració local o estatal o a una altra diferent de l'Administració de la Generalitat Valenciana, aquell al qual es va dirigir la sol·licitud haurà d'informar directament al sol·licitant sobre l'Administració a què, segons el seu coneixement, s'ha d'adreçar per sol·licitar aquesta informació, indicant la direcció a la qual es pot fer arribar la sol·licitud.

c) Es consideren abusives pel seu caràcter manifestament irraonable o repetitiu.

d) Estiguen formulades de manera excessivament general, tenint en compte el que disposa l'article anterior.

e) Es referisquen a documentació preparatòria, material en curs d'elaboració o documents o dades inacabades i que no formen part de l'expedient administratiu. Per dades inacabades s'entenen aquelles sobre les quals la Generalitat estiga encara treballant internament i no s'haja emés cap dictamen, informe o aprovació. Si la denegació es basa en això, l'òrgan competent per resoldre ha d'esmentar en la denegació la unitat que està preparant el material i informar al sol·licitant sobre el temps previst per acabar-ne l'elaboració.

f) Es referisquen a comunicacions internes que no tinguen rellevància pública o interés públic.

Article 31. Intervenció de tercers. Afegir punt

1. Quan les sol·licituds es referisquen a informació que afecte drets o interessos de tercers previstos en els articles 23 i 24 d'aquesta Llei, l'òrgan encarregat de resoldre ha de traslladar les mateixes als afectats, sempre que les al·legacions d'aquests pogueren ser determinants del sentit de la resolució. El trasllat de la sol·licitud es farà sense menció de la identitat del sol·licitant i amb fixació d'un termini d'al·legacions de quinze dies hàbils.

2. El trasllat de la sol·licitud a l'afectat produirà la suspensió del termini per resoldre fins que es reben les al·legacions o transcórrega el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la notificació. Si el tercer no respon en el termini requerit es presumirà que no està conforme amb què s'atorgue l'accés a la informació sol·licitada.

3. L'òrgan competent, sobre la base del manifestat de forma expressa o presumpta pels tercers i atenent el que es recull en aquesta Llei, emetrà la resolució que estime procedent.

Article 32. Termini per resoldre i sentit del silenci. Afegir punt

1. L'òrgan competent en cada cas per emetre les resolucions sobre les sol·licituds d'accés a la informació pública les adoptarà i es notificaran amb la major celeritat possible i en tot cas en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la seua recepció per l'òrgan competent.

2. En aquells casos en què el volum o la complexitat de la informació sol·licitada facen impossible complir el termini, aquest es podrà ampliar per altres 15 més, sent informat el sol·licitant d'aquesta circumstància en el termini dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

3. Si en el termini màxim previst per resoldre i notificar no s'ha rebut resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud excepte amb relació a la informació la denegació, totalment o parcial, vinguera expressament imposada en una norma amb rang de llei.

Article 33. Resolució. Afegir punt

1. La resolució s'ha de formalitzar per escrit i es notificarà al sol·licitant i, si s'escau, al tercer afectat. Quan siga estimatòria, totalment o parcialment, de la sol·licitud, indicarà la forma o format de la informació, i, quan siga procedent, el termini i les circumstàncies de l'accés, que hauran de garantir l'efectivitat del dret i la integritat de la informació en el menor termini possible.

Quan la resolució concedisca l'accés totalment o parcial a una informació que afecte un tercer que s'haja oposat, l'accés només es farà efectiu una volta transcorregut el termini per recórrer sense que s'hagueren interposat pel tercer afectat els recursos, si s'escau, procedents, i en conseqüència, aquesta haja adquirit fermesa. Aquesta condició suspensiva de l'exercici del dret d'accés s'ha de fer constar expressament en la resolució.

2. Seran motivades les resolucions que neguen totalment o parcialment l'accés, les que el concedisquen quan hi haja hagut intervenció d'un tercer afectat i les que prevegen una forma o format d'accés diferent al sol·licitat.

Quan la mera indicació de l'existència o no de la informació puga incórrer en alguna de les limitacions al dret d'accés, es farà constar aquesta circumstància.

3. En cas que la negativa a facilitar la informació estiga fundada en l'existència de drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, s'inclourà la referència a la persona física o jurídica titular dels drets quan aquesta siga coneguda o, alternativament, al cedent del qual s'haja obtingut la informació sol·licitada.

4. La resolució indicarà sempre els recursos administratius que procedisquen contra ella, i, si s'escau, el recurs contenciós administratiu procedent.

Article 34. Forma o format de la informació i costos. Afegir punt

1. L'òrgan competent ha de subministrar la informació en la forma o format sol·licitat, llevat que concórrega alguna de les circumstàncies que s'indiquen a continuació:

a) Que la informació ja haja estat difosa prèviament en una altra forma o format i el sol·licitant puga accedir-hi fàcilment. En aquest cas, s'ha d'informar el sol·licitant d'on i com pot accedir a aquesta informació o, si s'escau, remetre en el format disponible.

b) Que l'òrgan competent considere raonable posar a disposició del sol·licitant la informació en una altra forma o format i ho justifique adequadament.

En els casos en què l'accés "in situ" puga ocasionar la pèrdua o deteriorament del suport original, no siga possible la còpia en un format determinat a causa de la inexistència d'equips tècnics disponibles, o quan la modalitat d'accés sol·licitada puga afectar el dret de propietat intel·lectual, es pot posar a disposició del sol·licitant la informació en una altra forma i format.

També podrà posar a disposició del sol·licitant una altra forma o format quan siga més senzilla o econòmica per a l'erari públic.

2. A aquests efectes la Generalitat procurarà conservar la informació pública que estiga en poder, o en el d'altres subjectes en nom seu, en formes o formats de fàcil reproducció i accés mitjançant telecomunicacions informàtiques o per altres mitjans electrònics.

3. Quan l'òrgan competent resolga no facilitar la informació, parcialment o total, en la forma o format sol·licitats, haurà de comunicar al sol·licitant en la mateixa resolució en què es reconega el dret d'accés, fent-li saber la forma o formats en què, si s'escau, es podria facilitar la informació sol·licitada.

4. L'accés a la informació pública serà gratuït llevat del cas en què siga necessària l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents a l'original en què es continga la informació poden sotmetre al pagament d'una quantitat que no excedisca del seus costos sempre subjecta a la legislació relativa a taxes i preus públics.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que cregues convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que penses que siga interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. DISPOSICIONS GENERALS
 2. LA TRANSPARÈNCIA I LLIURE ACCÉS EN EL SECTOR I ACTIVITATS PÚBLIQUES
 3. DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
 4. LA PARTICIACIÓ I LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA
 5. GARANTIES ADMINISTRATIVES, JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS
 6. PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
 7. DISPOCICIONS ADICIONALS / TRANSITÒRIES / DEORGATÒRIES /
  FINALS