Anar al contingut

Coalició Compromís

Oficina Parlamentària

Volem Saber

Oficina de transparència i alliberament de dades


Proposta de Proposa una idea Llei de transparència i govern obert

TÍTOL II. LA TRANSPARÈNCIA I LLIURE ACCÉS EN EL SECTOR I ACTIVITATS PÚBLIQUES Afegir article

Article 8. Unitats responsables d'informació pública Afegir punt

1. L'Administració de la Generalitat, a fi de fer efectiu el dret a la informació pública dels ciutadans i ciutadanes, designarà unitats responsables de la informació pública, que seran les encarregades, de la tramitació, en temps i forma, de les obligacions establertes per aquesta llei.

2. Les seues funcions seran:

a) Demanar i difondre la informació a què es refereix el capítol I del títol II d'aquesta llei

b) Rebre i donar tramitació a les sol·licituds d'accés a la informació.

c) Realitzar els tràmits interns necessaris per donar accés a la informació sol·licitada.

d) Portar un registre de les sol·licituds d'accés a la informació.

e) Totes aquelles que siguen necessàries per assegurar una correcta aplicació de les disposicions d'aquesta Llei.

3. La resta d'entitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei identificaran clarament l'òrgan competent per conéixer de les sol·licituds d'accés.

Article 9. LímitsAfegir punt

1. La Generalitat complirà el seu deure d'informació pública a la ciutadania de conformitat amb el que preveu aquesta Llei, i en el seu exercici respectarà les condicions i els límits imposats per la legislació valenciana, estatal o comunitària que s'apliquen.

2. A aquest efecte, sent el principi de transparència un principi general, qualsevol excepció a aquest o qualsevol limitació han de vindre imposades per una norma amb rang de llei i interpretar-se en la seua aplicació de manera restrictiva.

Capítol I La publicitat activa Afegir article

Article 10. ObligacionsAfegir punt

Per tal de fer efectiu el principi de transparència en l'activitat pública, es promouran les següents actuacions:

1. Proporcionar i difondre constantment, d'una forma veraç, objectiva i actualitzada, la informació pública i divulgar la que es considere de major rellevància per garantir la transparència de la seua activitat i la implicació de la ciutadania en els afers públics.

2. Adoptar les mesures oportunes per assegurar la gradual difusió de la informació pública i la seua posada a disposició dels ciutadans i ciutadanes de la manera més àmplia i sistemàtica possible .

3. Organitzar i actualitzar la informació pública amb rellevància per a les seues funcions que estiga en poder o en el d'una altra entitat al seu nom, amb vista a la seua difusió activa i sistemàtica al públic, particularment mitjançant les tecnologies de la informació i les telecomunicacions, sempre que es puga disposar de les mateixes.

4. Adoptar les mesures necessàries per garantir que la informació pública es faça disponible gradualment en bases de dades electròniques de fàcil accés als ciutadans i ciutadanes a través de xarxes públiques de telecomunicacions.

5. Difondre informació pública creant enllaços amb adreces electròniques a través de les quals es puga accedir a ella de forma accessible i amb un màxim de dos clics de distància de la pàgina principal.

6. Mantindre actualitzat un catàleg de normes i resolucions administratives i judicials sobre aspectes claus per a la interpretació i aplicació d'aquesta llei, i fer-lo públic i accessible per a tots de la manera més àmplia i sistemàtica possible.

7. Crear i mantindre mitjans de consulta de la informació sol·licitada.

8. Crear un inventari d'informació pública que estiga en poder de la Generalitat, amb indicacions clares d'on es pot trobar aquesta informació.

Article 11. Informació que ha de fer públicaAfegir punt

La Generalitat, en l'àmbit de les seues competències, i de forma complementària al que estableix per a les diferents seus electròniques en l'article 15 de la Llei 3/2010 de la Generalitat, farà pública la següent informació:

a) L'organització institucional, l'estructura organitzativa, la identificació i dades de contacte postal, telefònic i electrònic dels seus responsables i la plantilla orgànica amb la relació de llocs de treball indicant la seua identificació individualitzada, unitat en què presta els seus serveis, càrrec que ostente si s'escau, així com dades de contacte i una breu descripció de les funcions assignada.

b) Les retribucions, activitats i béns dels membres del govern i alts càrrecs o directius de la Generalitat, així com les cessanties percebudes quan deixen d'exercir els seus càrrecs.

c) L'inventari actualitzat dels procediments administratius, amb indicació dels que estan disponibles en format electrònic.

d) El catàleg general dels serveis que presta i les cartes de serveis elaborades.

e) Els pressupostos i els comptes generals, amb descripcions sobre el seu contingut i dades sobre la seua execució. En particular, s'han de reflectir les partides pressupostàries anuals dels diferents departaments i organismes públics, així com la informació que permeta conéixer trimestralment el seu grau d'execució.

f) La normativa autonòmica valenciana i la informació sobre l'avaluació a posteriori d'aquesta normativa a fi de assegurar l'evolució i l'adaptació de la mateixa a la realitat política, econòmica i social en què ha de ser aplicada.

g) La informació sobre les directrius, instruccions, circulars i respostes que tinguen major incidència en la interpretació o aplicació de la normativa autonòmica que es considere de major rellevància per a la ciutadania, ometent, si s'escau, les dades personals que figuren

h) La relació dels procediments d'elaboració normativa que estiguen en curs, indicant el seu objecte i estat de tramitació.

i) Les raons que justifiquen la tramitació dels projectes normatius

j) La informació sobre els plans, en particular, els adoptats en compliment del que preveu una disposició normativa, la seua dotació pressupostària, informes de seguiment i la seua avaluació final així com la resta d’avaluacions previstes en el Títol VI d’aquesta llei.

k) La informació sobre convenis de col·laboració, contractes, concessions i subvencions en els termes recollits en aquesta Llei i la normativa específica que els regula.

l) La informació sobre els programes anuals i plurianuals que s'hagen d'emprendre.

m) El planejament urbanístic, l'ordenació del territori i l'execució de l'obra pública en els termes recollits en aquesta Llei i la resta de normativa que els regula.

n) La informació geogràfica, econòmica i estadística d'elaboració pròpia la difusió siga més rellevant, facilitant les fonts, notes metodològiques i models utilitzats.

o) La informació sobre el resultat de les avaluacions de la qualitat dels serveis públics, així com de la incidència social de les polítiques públiques i altres estudis d'investigació social en els termes recollits en aquesta llei.

p) Les autoritzacions administratives, llicències, declaracions responsables, i qualssevol actes administratius que permeten l'exercici de funcions o actes subjectes a l'autorització, control o fiscalització de les administracions públiques, que incidisquen directament en la gestió del domini públic o en la prestació de serveis públics.

q) Els acords del Consell referits a la creació o funcionament de societats públiques, fundacions públiques i entitats de dret públic vinculades a la Generalitat.

r) Les llistes de contractació temporal de personal i les llistes que es creen en els processos de formació i/o promoció, amb la finalitat que permeten a cada aspirant conéixer el lloc que ocupa en cada moment.

s) Les resolucions administratives i judicials, indicant si és el cas si exhaureixen la via administrativa i si són fermes, que puguen tindre rellevància pública o que senten criteris de actuació per a l'Administració Pública, que seran objecte d'informació pública, una vegada que hagen estat suprimits les dades personals.

t) Els acords dels òrgans col·legiats i les resolucions dels òrgans unipersonals que per l'activitat que tenen atribuïda es considere que poden recollir informació rellevant per al conjunt de la ciutadania.

u) La informació que siga sol·licitada amb més freqüència.

v) La informació mediambiental que ha de fer-se pública de conformitat amb la normativa vigent i, en general, tota aquella informació la publicitat de la qual estiga imposada per altres normes.

w) La despesa pública realitzada en campanyes de publicitat institucional en els termes previstos en aquesta llei.

x) La informació que siga sol·licitada amb més freqüència.

y) Qualsevol altra informació pública que es considere d'interés per a la ciutadania.

Article 12. Obertura de dadesAfegir punt

1. Per millorar la transparència i generar valor en la societat, les administracions que formen part de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, han de fomentar la reutilització de la informació pública, entenent per reutilització l'ús pels ciutadans i ciutadanes de les dades de lliure disposició que tinguen a la seua disposició, amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constituïsca una activitat administrativa pública i que es realitze amb submissió a la legislació bàsica de l'Estat que siga d'aplicació, i en particular, a la normativa existent sobre reutilització de la informació del sector públic.

2. La reutilització perseguirà els objectius fonamentals següents:

a) Publicar totes les dades de lliure disposició que estiguen en poder de la Generalitat.

b) Facilitar la creació de productes i serveis d'informació basats en aquestes dades.

c) Facilitar l'ús de les dades perquè les empreses privades oferisquen productes i serveis d'informació de valor afegit.

d) Afavorir la competència en el mercat, limitant el seu falsejament.

3. Sense perjuí del que disposa l'article següent, la Generalitat promourà, amb caràcter general, la reutilització lliure de les dades, sense subjectar-la a petició prèvia, ni condicionar el seu exercici mitjançant l'atorgament de llicències tipus.

4. Els conjunts de dades s'hauran de facilitar baix llicències de propietat obertes, que permeten la seua redistribució, reutilització i aprofitament.

Article 13. Condicions per a la reutilitzacióAfegir punt

1. Reglamentàriament, s'han de regular les condicions a què es pot sotmetre la reutilització de determinades dades, sempre que aquestes estiguen justificades. Així, es poden preveure, entre altres, com a condicions per permetre la reutilització, que es faça un ús correcte de les dades, que aquests no siguen modificats o que s'indique la font i data de l'última actualització.

2. Si, reglamentàriament, s'optara per sotmetre la reutilització de determinades dades al previ atorgament de llicències tipus, aquestes s'ajustaran als criteris i al contingut mínim recollit en la legislació sobre reutilització de la informació del sector públic.

Capítol II La transparència en la gestió administrativa Afegir article

Article 14. Foment de la transparència en la gestió administrativaAfegir punt

La Generalitat fomentarà activament la transparència en la gestió administrativa. A aquest efecte, s'obliga a mantindre a disposició permanent dels ciutadans i ciutadanes la informació que es considera més rellevant dels seus àmbits bàsics d'actuació, com són, entre altres, els següents: contractes públics, concessions de serveis públics, convenis de col·laboració, subvencions, ordenació del territori i urbanisme i campanyes de comunicació institucionals.

Article 15. Transparència en l'àmbit de la contractació públicaAfegir punt

1. En els procediments de contractació amb independència que aquests, d'acord amb la normativa corresponent impliquen o no publicitat a través d'anuncis de licitació en diaris oficials tant en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, i si escau la Plataforma de Contractació de Generalitat i al Portal de Transparència i Participació Ciutadana o equivalent de l'Administració corresponent s'ha de publicar en format reutilitzable la següent:

a) L'òrgan de contractació, l'objecte del contracte, les prescripcions tècniques del mateix si resulten necessàries, el preu, els licitadors, el termini per presentar ofertes i el de formalització.

b) Criteris d'adjudicació tant els de valoració automàtica com els subjectes a judici de valor i la seua ponderació.

c) El quadre comparatiu de les ofertes econòmiques, de les propostes tècniques i de les millores, si escau, que ofereix cada licitador.

d) La puntuació obtinguda per cada oferta amb el detall de l'atorgada per a cada un dels criteris d'adjudicació i el resum de la motivació de la valoració obtinguda.

e) L'adjudicatari, la solvència econòmica i tècnica.

f) Les modificacions del contracte que representen un increment igual o superior a un 10% del preu inicial de licitació.

g) La cessió i la subcontractació si escau amb identificació dels cessionaris i subcontractistes i les condicions dels acords assolits entre aquests i els contractistes.

Article 16. Transparència en la concessió de serveisAfegir punt

1. La transparència en la concessió dels serveis que tinguen la consideració de públics també exigirà que els prestadors garantisquen als ciutadans i ciutadanes la informació que els permeta demanar la prestació d'uns serveis de qualitat i, si és el cas, exercir els seus drets.

2. A aquests efectes, la Generalitat recollirà en els plecs de clàusules administratives o en els documents equivalents les previsions necessàries per garantir, com a mínim, a les persones usuàries, els següents drets:

a) A obtindre informació sobre les condicions de prestació del servei públic.

b) A presentar queixes sobre el funcionament del servei, que s'han de contestar de manera motivada i individual.

c) A obtindre còpia segellada de tots els documents que presenten a les oficines de la concessionària, en relació amb la prestació del servei.

d) A exigir de l'Administració l'exercici de les seues facultats d'inspecció, control i, si s'escau, sanció, per a esmenar les irregularitats en la prestació del servei.

e) A ser tractades amb respecte al principi d'igualtat en l'ús del servei, sense que puga existir discriminació, ni directa ni indirecta, per raons de naixement, raça, sexe, religió, ús de qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma Valenciana, opinió, orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Article 17. Transparència dels convenis de col·laboració Afegir article

1. La transparència dels convenis de col·laboració s'articularà fonamentalment a través del Registre de convenis i acords com a instrument de publicitat, transparència i control dels convenis i acords signats per la Generalitat.

2. El Registre de Convenis i Acords serà regulat reglamentàriament per decret del Consell que ha de garantir que els ciutadans i ciutadanes puguen consultar gratuïtament, tant de forma presencial com telemàtica a través del Portal de Transparència i de Participació Ciutadana, la relació dels convenis i acords inscrits al Registre , així com les seues modificacions, i a més, les dades relatives a cadascun d'ells:

a) Les parts signants del conveni o acord, els seus representants i el caràcter d'aquesta representació.

b) L'objecte del conveni o acord, amb indicació, si s'escau, de les activitats compromeses, òrgans encarregats d'aquestes i finançament.

c) El termini i condicions de vigència.

e) L'objecte de les diferents modificacions operades en els convenis o acords durant la seua vigència, i les dates de les mateixes .

3. La inscripció dels convenis i acords s'haurà de produir dins dels primers quinze dies de la seua signatura.

Article 18. Transparència en la concessió de subvencionsAfegir punt

1. La Generalitat garantirà la transparència de l'activitat subvencional mitjançant la publicació, fonamentalment a través de la seu electrònica de la Generalitat i les seues respectives conselleries i organismes dependents i del Portal de Transparència i Participació Ciutadana, per cadascun dels òrgans que realitzen activitats de foment, de la següent informació:

a) Una relació actualitzada de les línies d'ajuts o subvencions que tinga previst convocar durant l'exercici pressupostari, amb indicació dels imports que es destinen, l'objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.

b) Una enumeració dels objectius i efectes d'utilitat pública o social que es pretenen aconseguir amb l'aplicació de cada subvenció, el ​​termini que es considera necessari o necessari per a la seua consecució, dels costos totals previsibles i de l'existència o no d'altres possibles fonts de finançament.

c) Quan els objectius que es pretenguen aconseguir amb les subvencions afecten el mercat, s'exposarà de forma motivada, d'una banda, en quina mida aquestes subvencions estan dirigides a corregir errors, que s'han d'identificar, i l'altra, s'ha de motivar en quina mida els seus efectes seran mínimament distorsionadors del mercat.

d) El text íntegre de la convocatòria dels ajuts o subvencions.

e) Les concessions d'aquests ajuts o subvencions, dins del mes següent al de la notificació o publicació, amb indicació únicament de la relació dels beneficiaris, sempre que això siga possible de conformitat amb la normativa vigent, l'import dels ajuts i la identificació de la normativa reguladora. Així mateix, anualment es publicarà una relació de les subvencions concedides en l'exercici anterior.

f) Les subvencions concedides sense promoure la publicitat i concurrència, llevat dels expedients declarats de caràcter reservat per la Generalitat. En el cas dels expedients declarats de caràcter reservat, la Generalitat haurà de remetre amb caràcter anual una relació d'aquests expedients als grups parlamentaris de Les Corts.

2. No obstant això, en la publicació de la informació en matèria subvencional es respectaran les limitacions recollides en aquesta llei i en les altres lleis que siguen aplicables.

Article 19. Transparència en matèria d'ordenació del territori i urbanismeAfegir punt

1. La transparència en matèria d'ordenació del territori i urbanisme s'articularà fonamentalment a través del Portal de Transparència i Participació Ciutadana, en el qual es recolliran els diferents instruments d'ordenació del territori i els plans urbanístics, i en el qual, a més, s'integrarà el Registre de Planejament Urbanístic que serà creat mitjançant Decret del Consell.

2. En tot cas, la regulació del Registre de Planejament Urbanístic ha de garantir que els ciutadans i ciutadanes puguen consultar gratuïtament, tant de forma presencial com telemàtica, la informació relativa a les figures d'ordenació urbana existents en el territori valencià, i proporcionarà informació, com a mínim, sobre:

​​

a) L'estructura general de cada municipi.

b) La classificació i qualificació del sòl.

c) La ordenació prevista per al sòl, amb el grau de detall adequat.

d) Les infraestructures plantejades en cada localitat.

e) La normativa urbanística.

Article 20. Transparència en la contractació de campanyes de publicitat institucionalAfegir punt

1. La contractació de campanyes de publicitat institucional es regirà pels principis de necessitat, objectivitat, interés públic i transparència.

2. Amb caràcter anual es publicarà un pla de publicitat institucional en què es recollirà una relació de les campanyes de comunicació que pretén dur a terme la Generalitat, el seu cost, objectius perseguits i mitjans a utilitzar.

3. En finalitzar el període al qual faça referència el pla de l'apartat anterior, es publicarà un informe d'avaluació amb les campanyes realitzades, incloses les que no es contemplaren en el pla anual, detallant en tot cas el seu cost final, resultat i impacte.

4. La Generalitat mantindrà una relació actualitzada de les campanyes de comunicació desenvolupades al Portal de Transparència i Participació Ciutadana.

Capítol III El lliure accés a continguts Afegir article

Article 21. Lliure accés a resultats de projectes d'investigació finançats amb fons públicsAfegir punt

1. Per fomentar la societat del coneixement i la innovació, la Generalitat impulsarà, en l'àmbit de les seues competències, que els resultats de projectes d'investigació finançats amb fons públics siguen de domini públic i accessibles de forma gratuïta.

2. La Generalitat introduirà com a criteri en les convocatòries d'ajuts a projectes de recerca que els seus resultats siguen de lliure accés per qualsevol persona física o institució acadèmica interessada.

Article 22. Lliure accés a continguts de RTVVAfegir punt

1. Els continguts propis de Ràdio Televisió Valenciana han de ser d'accés lliure i gratuït per la ciutadania.

2. Ràdio Televisió Valenciana farà accessibles els seus continguts a través del seu portal a internet.

Article 23. Lliure accés a estudis demoscòpics i d'avaluació de polítiques públiquesAfegir punt

1. La Generalitat haurà de fer accessibles a la ciutadania tots els estudis demoscòpics i d'avaluació de polítiques públiques.

2. Aquests estudis han de ser accessibles a través del Portal de Transparència i Participació Ciutadana.

3. En el cas de les enquestes, aquestes han d'incloure, necessàriament, la distribució per freqüències de totes les seues preguntes, la fitxa tècnica, i quan estiga disponible, informes amb encreuament de variables i microfitxers de dades.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que cregues convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que penses que siga interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. DISPOSICIONS GENERALS
 2. LA TRANSPARÈNCIA I LLIURE ACCÉS EN EL SECTOR I ACTIVITATS PÚBLIQUES
 3. DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
 4. LA PARTICIACIÓ I LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA
 5. GARANTIES ADMINISTRATIVES, JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS
 6. PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
 7. DISPOCICIONS ADICIONALS / TRANSITÒRIES / DEORGATÒRIES /
  FINALS