Anar al contingut

Coalició Compromís

Oficina Parlamentària

Volem Saber

Oficina de transparència i alliberament de dades


Proposta de Proposa una idea Llei de transparència i govern obert

TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS Afegir article

Article 1. Objecte de la Llei Afegir punt

1. Aquesta Llei regula la implantació d'una nova forma d'interrelació entre l'Administració Pública i la ciutadania basada en la transparència i orientada a l'establiment de l'anomenat "Govern Obert", garantint de manera efectiva:

a) La transparència en l'activitat de l'Administració de la Generalitat i dels organismes i entitats a què es refereix l'article següent.

b) El dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir a la informació que estiga en poder de la Generalitat i dels organismes i entitats a què es refereix l'article següent, informació que sempre haurà de ser veraç i imparcial.

c) El dret dels ciutadans i ciutadanes a participar en la presa de decisions sobre assumptes que incidisquen directament o indirectament en l'interès públic, mantenint, a aquest efecte, un diàleg obert, transparent i regular.

d) L'impuls de la col·laboració amb la ciutadania com a principi que regeix l'activitat de la Generalitat així com els mecanismes de participació dels membres de l'Administració en la millora d'aquesta.

e) El foment de pràctiques de planificació i avaluació de les polítiques públiques de la Generalitat.

Article 2. Àmbit d'aplicació Afegir punt

Aquesta llei és aplicable a:

a) L'administració de la Generalitat.

b) El Consell de la Generalitat i les institucions de la Generalitat regulades en el capítol VI del títol III de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

c) Els organismes autònoms, fundacions, consorcis i entitats públiques empresarials que actuen com a ens instrumentals de la Generalitat.

d) Les entitats que integren l'administració local valenciana, així com les entitats de dret públic vinculades o dependents d'aquestes, entenent inclosos els consorcis, amb o sense participació de la Generalitat.

e) Les societats mercantils participades per la Generalitat.

f) Les associacions que obtinguen més d'un 30% del seu finançament a partir de subvencions de la Generalitat.

g) Les universitats públiques valencianes.

h) Les persones físiques o jurídiques privades que gestionen serveis públics mitjançant qualsevol de les modalitats de gestió de serveis públics previstes en dret.

Article 3. Definicions Afegir punt

Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per:

a) Ciutadà o ciutadana: tota persona que es relaciona amb l'Administració, ja siga a títol individual i en nom, ja siga en representació i en el nom de les organitzacions legalment constituïdes en què s'agrupen o que les representen.

b) Govern Obert: aquell que és capaç d'entaular una permanent conversa amb els ciutadans i ciutadanes per tal d'escoltar el que diuen i sol·liciten, que pren les seues decisions centrant-se en les seues necessitats i preferències, que facilita la participació i la col·laboració de la ciutadania en la definició de les seues polítiques i en l'exercici de les seues funcions, que proporciona informació i comunica allò que decideix i fa de forma transparent, que se sotmet a criteris de qualitat i de millora contínua, i que està preparat per retre comptes i assumir la seua responsabilitat davant els ciutadans i ciutadanes als quals ha de servir.

c) Publicitat activa: obligació de difondre de forma permanent la informació pública més rellevant per garantir la transparència de l'activitat de la Generalitat.

d) Informació pública: aquella informació, siga quin siga el suport i forma d'expressió, elaborada per la Generalitat a què fa referència aquesta Llei.

Es considera, així mateix, informació pública la que es trobe baix l'autoria o propietat d'altres entitats o subjectes que presten serveis públics o exercisquen potestats administratives o funcions públiques, sempre que haja estat generada o obtinguda en l'exercici de la seua activitat pública o per l'exercici d'una activitat pública.

e) Participació i col·laboració ciutadanes: la intervenció i implicació de la ciutadania en els assumptes públics.

f) Entitats ciutadanes: aquelles persones jurídiques sense ànim de lucre constituïdes de conformitat amb l'ordenament jurídic que perseguisquen fins relacionats amb el foment de la participació i de la col·laboració ciutadana, i que figuren inscrites en Registre de entitats ciutadanes que preveu la Llei 11/2008 de la Generalitat.

g) Planificació: procés pel qual es determinen un conjunt d'accions estructurades i coherents amb l'objectiu de donar resposta a un fi o objecte prèviament definit així com l'ordenació dels mitjans o estratègia per aconseguir aquesta finalitat.

h) Valoració: procés sistèmic d'observació, mesura, anàlisi i interpretació d'informació obtinguda de forma exhaustiva i ordenada, encaminat al coneixement d'una intervenció pública per assolir un judici valoratiu basat en evidències, respecte del seu disseny, posada en pràctica, efectes, resultats i impactes amb el que reflecteix la realitat que tracta i en proposa avanços, superant la mera descripció o mesurament de dades.

i) Avaluació anterior o ex ante: la que s'efectua durant la planificació o la programació d'una política pública i se centra bàsicament en les necessitats que aquesta política pretén satisfer i en el disseny de la mateixa.

j) Avaluació intermèdia: la que s'efectua durant l'aplicació de la política pública i se centra en l'anàlisi del procés i de la implementació d'aquesta política, per tal d'introduir millores i reorientar els mitjans activats.

k) Valoració posterior o ex post: la que s'efectua amb posterioritat a l'execució de la política pública i es fixa en l'examen del seu impacte i eficiència.

Article 4. Principis d'actuació del "Govern Obert" Afegir punt

La Generalitat ajustarà la seua actuació al conjunt de principis previstos en les normes que li siguen aplicables i, a més, als principis que es consideren per aquesta Llei com essencials per a l'efectiva implantació del Govern Obert, com són:

a) Orientació a la ciutadania: L'actuació de l'Administració ha d'estar dirigida a la satisfacció de les necessitats reals dels ciutadans i ciutadanes, ha de perseguir sempre l'interès general i s'ha de caracteritzar per la seua voluntat de servei a la societat.

b) Transparència: La Generalitat ha d'introduir la transparència en totes les activitats que gestiona i en la seua pròpia organització, de manera que els ciutadans i ciutadanes puguen conéixer les seues decisions, com s'adopten les mateixes, com s'organitzen els serveis i qui són les persones responsables de les seues actuacions.

c) Publicitat activa: La Generalitat ha de proporcionar i difondre constantment, d'una forma veraç i objectiva, la informació que obra en el seu poder i la relativa a la seua actuació.

d) Participació i col·laboració ciutadanes: La Generalitat, en el disseny de les seues polítiques i en la gestió dels seus serveis ha de garantir que els ciutadans i ciutadanes, tant individualment com col·lectiva, puguen participar, col·laborar i implicar-se en els assumptes públics.

e) Qualitat i millora contínua: La Generalitat ha d'instaurar processos que permeten avaluar els serveis que presta, detectar les seues deficiències i corregir-les a l'efecte de poder prestar uns serveis públics de qualitat als ciutadans i ciutadanes.

f) Simplicitat i modernització: La Generalitat ha d'actuar per aconseguir una disminució progressiva de tràmits mitjançant la instal·lació de processos i tècniques que fomenten la utilització d'un llenguatge accessible i l'eliminació de les càrregues administratives. Per a això, entre altres instruments, ha d'impulsar l'ús de tècniques informàtiques i telemàtiques per al desenvolupament de la seua actuació i per la instauració i millora de la gestió del coneixement en la seua pròpia organització.

g) Accessibilitat i neutralitat tecnològica: La Generalitat ha de vetllar perquè en les seues dependències, en el disseny de les seues polítiques i en el conjunt de les seues actuacions, el principi d'accessibilitat universal siga una realitat. Així mateix, apostarà en el seu funcionament per la utilització i promoció de programari de codi obert, així com per l'ús d'estàndards oberts i neutrals en matèria tecnològica i informàtica, i afavorirà aquestes solucions obertes, compatibles i reutilitzables, en la contractació administrativa de aplicacions o desenvolupaments informàtics.

h) Cooficialitat lingüística: La Generalitat garantirà a la ciutadania el dret a usar tant el valencià com el castellà en les seues relacions amb les administracions públiques valencianes i amb els ens del sector públic valencià en el seu conjunt en els termes que estableix la Llei 4/1983 d'Ús i ensenyament del valencià.

Article 5. Drets Afegir punt

Per a fer efectiu el dret a la informació pública i a la participació ciutadana, qualsevol ciutadà o ciutadana podrà exercir els següents drets en les seues relacions amb la Generalitat, d'acord amb el que preveu aquesta Llei:

1. En relació amb la informació pública:

a) A accedir a la informació pública que l'Administració, en compliment de les obligacions establertes en aquesta Llei, pose a disposició de la ciutadania.

b) A obtindre, prèvia sol·licitud, la informació pública que estiga en poder de la Administració, sense que per això estiga obligat a declarar un interés determinat, i sense més limitacions que les previstes en aquesta Llei

c) A ser informat dels drets que els atorga aquesta Llei i a ser assessorat per al seu correcte exercici.

d) A ser assistit en la seua recerca d'informació.

e) A rebre la informació que sol·licite, dins dels terminis màxims que estableix aquesta Llei

f) A rebre la informació pública sol·licitada en la forma o format elegits, en els termes que preveu aquesta Llei

g) A conéixer els motius pels quals no se li facilita la informació, totalment o parcialment, i també aquells pels quals no se li facilita la informació en la forma o format sol·licitats.

h) A conéixer el llistat de les taxes i preus que, si s'escau, siguen exigibles per a l'obtenció de la informació sol·licitada, així com les causes d'exempció.

2. En relació amb la participació pública:

a) A ser informat i assessorat sobre els diferents instruments de participació i col·laboració ciutadanes.

b) A participar de manera real i efectiva en l'elaboració, modificació i revisió dels plans i programes a què es refereix aquesta Llei.

c) A accedir amb antelació suficient a la informació rellevant relativa als referits plans i programes.

d) A formular al·legacions i observacions en els tràmits d'exposició pública que es posen a disposició a tal efecte, i abans que s'adopte la decisió sobre els esmentats plans, programes o disposicions de caràcter general, i que siguen tingudes degudament en compte per l'òrgan administratiu competent.

e) Que es faça públic el resultat definitiu del procediment en què ha participat i ser informat dels motius i consideracions en què es basa la decisió adoptada, incloent la informació relativa al procés de participació pública.

f) A participar de manera efectiva i real, d'acord amb el que disposa la legislació aplicable, en els procediments administratius en què així es determine.

3 . En relació amb la defensa dels seus drets:

a) A recórrer els actes i omissions que contravinguen els drets que aquesta Llei els reconeix en matèria d'informació i participació pública.

b) A interposar la queixa a què es refereix l'article 48 en tutela dels seus drets, en els termes previnguts en aquest precepte.

c) A ser informat de les decisions que adopte l'Administració com a conseqüència dels procediments que els ciutadans i ciutadanes promoguen en tutela del seu dret d'accés a la informació pública.

Article 6.El Portal de Transparència i Participació Ciutadana Afegir punt

1. En el marc de la Seu electrònica de la Generalitat a què fa referència la llei 3/2010 de la Generalitat, es desenvoluparà un Portal específic del "Govern Obert", que s'articularà sobre una plataforma informàtica de programari lliure amb la denominació: "Portal de Transparència i Participació Ciutadana"

2. Aquest Portal es configura com un espai destinat a:

a) Promoure l'escolta activa de la ciutadania i el diàleg entre els ciutadans i ciutadanes i la Generalitat, per tal de poder encaminar l'actuació pública cap als seus demandes.

b) Facilitar a la ciutadania la informació en temps real i sense tractar, perquè, al seu torn, puga ser compartida d'una forma lliure i gratuïta.

c) Posar a disposició de la ciutadania dades en formats oberts, perquè puguen ser reutilitzats en benefici públic i en benefici de qualsevol persona interessada a obtindre productes derivats per generar valor i riquesa, en el que es coneix com a projectes d'obertura de dades o OpenData.

d) Canalitzar la participació i la implicació de la ciutadania i dels treballadors de l'Administració, per tal que exercisquen de col·laboradors de la Generalitat, en el que es coneix com a projectes d'obertura de processos així com en la millora del funcionament de l'Administració .

Article 7.Col·laboració i coordinació Afegir punt

La Generalitat establirà amb les altres administracions i amb les entitats i persones a què fa referència l'article 2 els mecanismes de col·laboració i, si s'escau, de coordinació més eficaços per fer efectiu l'exercici per la ciutadania dels drets reconeguts en aquesta Llei. A aquest efecte, tots ells ajustaran les seues actuacions als principis de coordinació, informació mútua, cooperació i col·laboració.

Com funciona?

 1. Fes clic sobre qualsevol punt o paràgraf de la llei. Apareixerà un quadre dins del qual podràs modificar tot el que cregues convenient del text o suprimir-lo completament.
 2. Així mateix, pots introduir un nou punt, article o capítol tot fent clic en el començament de cada apartat.
 3. També pots, per altra banda, suggerir una idea que penses que siga interessant sense haver d'inserir-la en l'articulat de la proposta de llei fent clic a "proposa una idea".

 1. DISPOSICIONS GENERALS
 2. LA TRANSPARÈNCIA I LLIURE ACCÉS EN EL SECTOR I ACTIVITATS PÚBLIQUES
 3. DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
 4. LA PARTICIACIÓ I LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA
 5. GARANTIES ADMINISTRATIVES, JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS
 6. PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
 7. DISPOCICIONS ADICIONALS / TRANSITÒRIES / DEORGATÒRIES /
  FINALS