Pregunta aprovada

  • Enviada: 10/6/2014
  • per: Òscar
  • Estat: Aprovada
  • Arxivat en: Admon.
  • Comparteix:

Instal·lació de xarxes telefòniques en els edificis.?

Una companyia telefònica està instal·lant en les façanes dels edificis de la ciutat de València cablejat i caixes telefòniques. Les preguntes serien:
1. Si l'Ajuntament de València és coneixedor d'això i si ha concedit algun tipus de llicència o autorització.
2. Si podria causar algun perjudi a l'hisenda municipal ja que d'esta forma en el cas que d'esta forma, la companyia telefònica no pagara per utilitzar el subsòl ni el vol públic, com preveu l'article 20 i 24.1.c) del RD Legislatiu 2/2004 d'Hisendes Locals.


Esta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoque.


comments powered by Disqus